محل نصب شتاب دهنده خودرو

از منوی زیر خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

پراید انژکتوری

pride-anj

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

پراید کاربراتوری

pride-kar

درب محفظه فیلتر هوا را برداشته بران را در محل تعیین شده قرار داده و درب را در جای خود قرارداده و مهره ی محفظه را محکم می بندیم

پیکان انژکتور

pey-anj

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

پیکان کاربراتور
pey-kar

وسط درب فیلتر هوا را سوراخ کرده و تیپ سه بران را درمحل نشان داده شده نصب و با پیچ شماره۸ میلی از داخل سوراخ بران به طرف بیرون با واشر تخت و بوژین محکم می بندیم و درب را در محل خود قرارمی دهیم

206

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

clo

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

samand

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

roa

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

tiba

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

نیسان انژکتور

neysan

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

نیسان کاربراتور

ney-kar

درب محفظه فیلتر هوا را برداشته بران را در محل تعیین شده قرار داده و درب را در جای خود قرارداده و مهره ی محفظه را محکم می بندیم

zantiya

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

mazda

طریق نصب: بست مابین لوله و لاستیک را باز کرده و  بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود میبندیم. سپس بست دوم را برای ثابت ماندن آن در محل نشان داده شده محکم میکنیم.

بالا

یک کش رایگان به همراه باربند هدیه بگیرید. رد کردن