محل نصب شتاب دهنده خودرو

از منوی زیر خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

پراید انژکتوری

pride-anj

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

پراید کاربراتوری

pride-kar

درب محفظه فیلتر هوا را برداشته بران را در محل تعیین شده قرار داده و درب را در جای خود قرارداده و مهره ی محفظه را محکم می بندیم

پیکان انژکتور

 

 

pey-anj

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

پیکان کاربراتور

 

pey-kar

 

وسط درب فیلتر هوا را سوراخ کرده و تیپ سه بران را درمحل نشان داده شده نصب و با پیچ شماره۸ میلی از داخل سوراخ بران به طرف بیرون با واشر تخت و بوژین محکم می بندیم و درب را در محل خود قرارمی دهیم

206

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

clo

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

samand

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

roa

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

tiba

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

نیسان انژکتور

neysan

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

نیسان کاربراتور

ney-kar

درب محفظه فیلتر هوا را برداشته بران را در محل تعیین شده قرار داده و درب را در جای خود قرارداده و مهره ی محفظه را محکم می بندیم

zantiya

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود می بندیم

mazda

طریق نصب: بست مابین لوله و لاستیک را باز کرده و  بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود میبندیم. سپس بست دوم را برای ثابت ماندن آن در محل نشان داده شده محکم میکنیم.

بست ما بین لوله و لاستیک را باز کرده و بُران را در محل تعیین شده قرار داده و بست را در جای خود قرار دهید