این منو برای پرداخت مانده سفارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لطفا بدون هماهنگی پولی را واریز نفرمایید.

می توانید مبلغ مورد نظر خود را به صورت مستقیم واریز نمایید.مبلغ(تومان)
نام و نام خانوادگی
تلفن همراه

بالا