روش نصب باربند های بُران

محتوای موجود در بسته بندی:
 • میل های باربند ( به تعداد موجود در فاکتور)
 • گیره های باربند که دارای پیچ و مهره بسته شده روی آن می‌باشد (دوعدد برای هر میل باربند)
 • لاستیک اسفنجی محافظ (دو عدد برای هر میل)
مراحل نصب
 1. ابتدا میله های آلومینیومی را در پایه های پلاستیکی جاگذاری کنید.
 2. سپس میل ها را به ترتیب از شماره یک تا آخر از جلوی خودرو تا عقب آن بر روی ریل های سقف قرار دهید.
  1. شماره های میل ها به سه صورت می‌باشند:
   1.  اگر میل ها بدون شماره هستند و فقط نام خودرو نوشته شده است ترتیب خاصی برای نصب میله ها وجود ندارد
   2. اگر میل های باربند تنها دارای دوشماره یک و دو هستند به ترتیب از شماره یک شروع کرده و از جلوی خودرو به عقب بر روی سقف و روی روف ریل ها قرار دهید.
   3. اگر میل ها دارای سه شماره یا بیشتر هستند به ترتیب از شماره یک از جلوی خودرو شروع کرده و تا عقب میل ها را بر روی روف ریل قرار دهید.
  2. درصورت عدم جا رفتن میل در بین ریل ها مشکل از عدم قرارگیری کامل میله ها در پایه ها می‌باشد.
 3. درصورت تمایل و همچنین وجود لقی بین گیره ها و روف ریل لاستیک اسفنجی محافظ را در زیر گیره از بالا قرار دهید.
 4. پیچ ها را با دقت لازم ببندید تا زمانی که میل ها در جای خود محکم و تکان نخورد
 5. پایه های دیگر را هم به همین شکل و با رفع لقی در جای خود محکم کنید.

هنگام بستن پس از سفت شدن گیره در جای خود از محکم کردن بیش از حد خودداری کنید.

[kuteshop_products productsliststyle=”owl” product_style=”17″ orderby=”rand” per_page=”14″ owl_number_row=”2″ owl_autoplay=”true” owl_autoplayspeed=”3000″ owl_navigation_style=”nav-center” owl_loop=”true” owl_ls_items=”3″ owl_lg_items=”3″ owl_md_items=”2″ owl_xs_items=”1″ products_custom_id=”kuteshop_custom_css_5fd210c2d4aae” the_title=”باربند خودروی خود را بخرید” taxonomy=”barband” ovic_hidden_markup=”” ovic_vc_custom_id=”ovic_vc_custom_5fd210c2cbf77″]