اولین شیرپدالی غیرفلزی

  • بدون پوسیدگی و خورگی
  • صرفه جویی در مصرف آب
  • عدم نیاز به برق

شتاب دهنده خودروهای دوگانه سوز

  • شتایدهنده خودرو
  • کاهش دهنده مصرف سوخت
  • افزایش قدرت کولر
  • کاهش صدای موتور